درباره هلدینگ فام

logoo

اهداف شرکت فام پیام آسیا:

مهمترین هدف این شرکت افزایش تولید وبسته بندی خود برای دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی و همچنین جوابگویی مثبت به مصرف کنندگان می باشد
این شرکت روز به روز می کوشد تا به کیفیت تولیدات و بسته بندی مناسب خود بیافزاید تا رضایت مصرف کنندگان خود را جلب نماید.
از اهداف دیگر این شرکت بهبود روند تولیدی و مکانیزه کردن خط تولید خود برای کسب استانداردهای داخلی و جهانی می باشد
شرکت پیوسته می کوشد تا دارای برنامه ریزی بهتر برای تولید برتر و همچنین ایجاد اطمینان از سوی مدیران برای مشتریان باشد از هدفهای دیگر و مهم شرکت برای بهبود وضعیت اشتغال در جوانان می باشد در این زمینه شرکت تلاش می کند افزایش خط تولید خود به تحقق این امر دست یابد

وظیفه شرکت :

افزایش فروش و سهم بازار از شرکت ما، استفاده بهینه از فرصتهای تجاری، کاهش هزینه های بازاریابی  و فروش و بهره مندی از سیستمها و راهکارهای نوین مدیریت بمنظور رویارویی با چالشهای پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد.

logoo